Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije.

Pristupnici natječaja osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14. i 127/17.) moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. – Odluka USRH 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13., Odluka USRH 101/14. i 60/15. i 131/17.), Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statutom Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek – pročišćeni tekst i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Statuti i Pravilnik objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek.

Pristupnici na natječaj moraju imati završen odgovarajući dodiplomski sveučilišni studij prema ranije važećim propisima ili odgovarajući diplomski sveučilišni studij i najmanje tri (3) godine radnog iskustva ili objavljena najmanje tri (3) stručna rada. Uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 6. – Prijava na natječaj za izbor u stručno zvanje. Obrazac 6. objavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta www.ptfos.unios.hr. Dokumentacija se predaje u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF formatu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pristupnikom u natječajnom postupku smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima. Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Pristupnici koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

S pristupnicima natječaja koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će obavljeno testiranje/razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru prema pozivu za testiranje/razgovor smatra se da su povukli prijavu na natječaj i ne smatraju se više pristupnikom natječaja.

Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i putem elektroničke pošte.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, s naznakom „ prijava na natječaj za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja “

 

                                                                                              Sveučilište Josipa Jurja  Strossmayera u Osijeku

                                                                                              Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

 

Attachments:
Download this file (Obrazac br. 6.doc)Obrazac br. 6.doc209 Downloads
Naslovnica Obavijesti Naslovnica Natječaj za izbor i prijam