Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek raspisuje

NATJEČAJ

1. za izbor i prijem jednog doktoranda u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ („Primjena inovativnih tehnika ekstrakcije bioaktivnih komponenti iz nusproizvoda biljnoga podrijetla“), na određeno vrijeme od 4 godine u punom radnom vremenu.

2. za izbor i prijem jednog doktoranda u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ („Razvoj integriranog mikrosustava za biokatalitičku proizvodnju biodizela"), na određeno vrijeme od 4 godine u punom radnom vremenu.

3. za izbor i prijem jednog doktoranda u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ („Razvoj održivog integriranog procesa proizvodnje biološki aktivnih izolata iz proizvodnih ostataka prehrambene industrije), na određeno vrijeme od 4 godine u punom radnom vremenu.

4. za izbor i prijem jednog doktoranda u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ („Zelene tehnologije u sintezi heterocikličkih spojeva“), na određeno vrijeme od 4 godine u punom radnom vremenu.

5. za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (do povratka zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta), na Katedri za bioprocesno inženjerstvo.

6. za  izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste - tehnički suradnik na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Katedri za kakvoću hrane.

 

Pristupnici natječaja pod točkama 1., 2., 3. i 4., osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br. 93/14. i 127/17.), moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

1. završen diplomski studij iz odgovarajućeg znanstvenog područja (područje Biotehničkih znanosti, polje prehrambena tehnologija, biotehnologija ili nutricionizam, područje Tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo ili područje  Prirodnih znanosti, polje kemija)

2. ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (3,5 i više na preddiplomskom i diplomskom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij

3. odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

4. odlično poznavanje rada na računalu


Dodatno će se vrednovati:

1. ostvarena priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju te za istraživački rad

2. sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama


Pristupnici natječaja pod točkama 1., 2., 3. i 4., uz prijavu na natječaj (Obrazac 4. – Prijava na natječaj za rad na projektu) moraju dostaviti:

1. životopis

2. presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom studiju (pristupnici kojima još nije izdana diploma mogu dostaviti Uvjerenje o završenom odgovarajućem diplomskom studiju)

3. ovjereni prijepis ocjena ili presliku dopunske isprave o studiju za preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

4. dokaze o ispunjavanju uvjeta za izvrsnost u studiranju (ako je primjenjivo)

5. popis radova i radovi (ako je primjenjivo)

6. rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu

7. dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane.

 

Pristupnici natječaja pod točkom 5. moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu (NN br. 93/14. i 127/17.), te uvjete propisane člankom 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.) i uvjete propisane člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te ukoliko su strani državljani priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2).

 

Pristupnici natječaja pod točkom 5., uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 4. – Prijava na natječaj za izboru u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta.


Obrasci za prijavu na natječaj objavljeni su na mrežnoj stranici Fakulteta www.ptfos.unios.hr.

 

Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljen je na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.unios.hr

 

Pristupnici natječaja pod točkom 6. osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br. 93/14. i 127/17.), moraju ispunjavati i posebne uvjete:

- završenu srednju školu odgovarajućeg smjera

- poznavanje rada na računalu

- znanje engleskog jezika

 

Pristupnici natječaja pod točkom 6. uz prijavu na natječaj obvezni  su priložiti slijedeću dokumentaciju:

- životopis

- presliku svjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju odgovarajućeg smjera

- presliku domovnice

- potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), ne starija od dana objave ovog natječaja

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pristupnikom u natječajnom postupku smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima. Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

S pristupnicima natječaja koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će obavljeno testiranje/razgovor.  Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru prema pozivu, smatra se da su povukli prijavu na natječaj i ne smatraju se više pristupnikom natječaja. Pozivu za testiranje/razgovor dostavit će se pristupnicima putem elektroničke pošte.

 

Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka putem elektroničke pošte.

 

Pristupnici natječaja pod točkama 1., 2., 3., 4. i 5., Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, s naznakom “Natječaj za asistenta za rad na projektu“ (za pristupnike pod  točkama  1., 2., 3. i 4.), odnosno “Natječaj za asistenta“ (za pristupnike pod točkom 5.).

 

Pristupnici natječaja pod točkom 6., Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, s naznakom „Natječaj za radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik “

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Naslovnica Obavijesti Naslovnica Natječaj za izbor i prijem