Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavno zvanje predavača i radno mjesto predavača na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologije na Katedri za strane jezike i kineziologiju.

Pristupnici natječaja osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14. i 127/17.) moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. – Odluka USRH 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13., Odluka USRH 101/14. i 60/15. i 131/17.),uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statutom Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek – pročišćeni tekst i  uvjete utvrđene  člankom 27. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Statuti i Pravilnik objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek. Uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 3. – Prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje. Obrazac 3. objavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta www.ptfos.unios.hr. Dokumentacija se predaje u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF formatu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pristupnikom u natječajnom postupku smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima. Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Pristupnici koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

S pristupnicima natječaja koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će obavljeno testiranje/razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru prema pozivu za testiranje/razgovor smatra se da su povukli prijavu na natječaj i ne smatraju se više pristupnikom natječaja.

Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i putem elektroničke pošte.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, s naznakom „prijava na natječaj za radno mjesto I. vrste – nastavno zvanje predavač i radno mjesto predavač “.

 

Sveučilište Josipa Jurja  Strossmyera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

 

 

Attachments:
Download this file (Obrazac br. 3.doc)Obrazac br. 3.doc150 Downloads
Naslovnica Obavijesti Naslovnica Natječaj za izbor i prijam