Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek raspisuje

NATJEČAJ

1. za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenicena radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Katedri za tehnološke operacije.

2. za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenicena radno mjesto I. vrste u stručno zvanje i stručno radno mjesto višeg stručnog suradnika iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

3. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja kemijskog inženjerstva.

4. za izbor tri nastavnikau naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije.

Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu ("Narodne novine" br. 93/14. i 127/17.).

Pristupnici na natječaj  pod točkom 1. moraju ispunjavati opće uvjete propisane člankom 93. i člankom 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.) i posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statutom Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek – pročišćeni tekst te posebne uvjete propisane člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni  priložiti dokumentaciju prema Obrascu 2. -  Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto. Obrazac 2. objavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta www.ptfos.unios.hr. Dokumentacija se predaje u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF formatu.

Pristupnici na natječaj pod točkom 2. moraju imati završen odgovarajući dodiplomski sveučilišni studij prema ranije važećim propisima ili odgovarajući diplomski sveučilišni studij i najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci ili objavljenih najmanje pet (5) stručnih radova.

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni  priložiti dokumentaciju prema Obrascu 6. -  Prijava na natječaj za izbor u stručno zvanje i odgovarajuće radno mjesto. Obrazac 6. objavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta www.ptfos.unios.hr. Dokumentacija se predaje u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF formatu. S pristupnicima natječaja pod točkom 2. koji ispunjavaju uvjete natječaja biti će obavljeno testiranje/razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati pristupnicima natječaja.

Pristupnici na natječaj  pod točkom 3. i 4.  moraju ispunjavati opće uvjete propisane člankom 92. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.) i posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statutom Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek – pročišćeni tekstte posebne uvjete propisane člankom 44. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni  priložiti dokumentaciju prema Obrascu 7. -  Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje. Obrazac 7. objavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta www.ptfos.unios.hr. Dokumentacija se predaje u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF formatu.

Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statut Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek – pročišćeni tekst,Odluka Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (www.ptfos.unios.hr). 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Za pristupnike natječaja strane državljane potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2). U slučaju izbora strani državljanin prije zasnivanja radnog odnosa mora izvršiti priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i putem elektroničke pošte.

Prijave na natječaj s dokumentacijom  pod rednim brojem 1. i 2. dostavljaju se u roku od 30 dana a pod rednim brojem 3. i  4. u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, s naznakom “ prijava na natječaj pod rednim brojem_____ “.

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

 

 

Attachments:
Download this file (Obrazac br. 2.doc)Obrazac br. 2.doc53 Downloads
Download this file (Obrazac br. 6.doc)Obrazac br. 6.doc51 Downloads
Download this file (Obrazac br. 7.doc)Obrazac br. 7.doc49 Downloads
Naslovnica Obavijesti Naslovnica Natječaj za izbor i prijam