Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek raspisuje

Natječaj ZA IZBOR

  1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i radno mjesto izvanrednog  profesora iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije, znanstvene grane inženjerstva na Katedri za tehnologiju ugljikohidrata.
  2. Jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije, znanstvene grane inženjerstva na Katedri  za kemiju i ekologiju .

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.

Pristupnici na natječaj, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N. N. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07). Pristupnici na natječaj  prilažu dokumentaciju navedenu u obrascima za prijavu, koji sadrže popis potrebne dokumentacije i nalaze se na internetskoj stranici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se Tajništvu Fakulteta u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek.

 

OBRAZAC 1. PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA IZBOR U ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE

OBRAZAC 2. PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA IZBOR U SURADNICKO ZVANJE