Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek raspisuje

Natječaj ZA IZBOR

  1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije, znanstvene grane inženjerstva na  Katedri za tehnologiju ugljikohidrata.
  2. Jednog nastavnika u  znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja biotehnologije, znanstvene grane inženjerstva na Katedri za bioprocesno inženjerstvo.
  3. Jednog nastavnika u  znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemije, znanstvene grane organske kemije na  Katedri za kemiju i ekologiju.
  4. Jednog suradnika u suradničko zvanje asistent i na radno mjesto asistent iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja biotehnologije, znanstvene grane molekularne biotehnologije na Katedri za biokemiju i toksikologiju.

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.

Pristupnici na natječaj, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N. N. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07). Pristupnici na natječaj  prilažu dokumentaciju navedenu u obrascima za prijavu, koji sadrže popis potrebne dokumentacije i nalaze se na internetskoj stranici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek.

Pristupnici koji se prvi put biraju u znanstveno-nastavno zvanje obvezni su priložiti i :

  • potvrdu o potrebnim psihofizičkim osobinama ovlaštene liječničke ordinacije medicine rada,
  • potvrdu ovlaštenog visokog učilišta ili ustanove o završenom programu općeg pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog obrazovanja.

Pristupnici koji nemaju završen program općeg pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog obrazovanja obvezni su u roku od godinu dana od dana sklapanja ugovora o radu završiti navedeni program, a ako u navedenom roku ne završe navedeni program, otkazat će im se ugovor o radu.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se Tajništvu Fakulteta u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek.

 

Obrazac - izbor u znanstveno-nastavno zvanje (docent)

Obrazac - izbor u suradničko zvanje