Sveučilište JOSIPA JURJA Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

raspisuje

 N A T J E Č A J

 

za upis pristupnika na poslijediplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija i nutricionizam
iz područja Biotehničkih znanosti, znanstvenih polja prehrambena tehnologija i nutricionizam

u akademskoj godini 2017./2018.

 

I.

Poslijediplomski sveučilišni studij traje šest semestra (tri godine).

Ispunjenjem svih propisanih uvjeta i javnom obranom doktorske disertacije stječe se akademski stupanj doktor znanosti (dr. sc.):

·         Smjer Prehrambena tehnologija: doktor znanosti (dr. sc.) iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambena tehnologija

·         Smjer  Nutricionizam: doktor znanosti (dr. sc.) iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja nutricionizam.

II.

Uvjeti za upis na poslijediplomski sveučilišni studij

Studij mogu upisati:

a)      Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski odnosno diplomski studij iz polja prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma.

b)      Pristupnici koji su završili poslijediplomski specijalistički studij iz odgovarajućeg znanstvenog polja.

c)      Pristupnici s magisterijem iz područja studija.

d)      Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski odnosno diplomski studij na Kemijsko‑tehnološkom, Agronomskom, Poljoprivrednom, Farmaceutsko‑biokemijskom, Prirodoslovno‑matematičkom i drugim srodnim fakultetima, mogu upisati studij uz polaganje razlikovnih predmeta koje utvrđuje Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti.

Pravo upisa imaju osobe koje su završile sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij u odgovarajućem znanstvenom polju s najnižom prosječnom ocjenom 3,50, odnosno ekvivalentnom ocjenom iz drugih sustava ocjenjivanja za strane studente. Iznimno pravo upisa imaju osobe čija je prosječna ocjena dodiplomskog ili diplomskog studija ispod 3,5 pod uvjetom da imaju preporuke dva sveučilišna profesora visokog učilišta na kojem su diplomirali.

III.

Troškovi poslijediplomskog sveučilišnog studija:

  1. Školarina poslijediplomskog sveučilišnog studija iznosi ukupno 60.000,00 kuna  (I. godina studija 20.000,00 kuna, II. godina studija 20.000,00 kuna te III. godina studija 20.000,00 kuna).
  2. Školarina se uplaćuje prije upisa u svaku godinu studija na IBAN Fakulteta broj: HR17 2500 0091 1020 1714 2 otvoren kod Addiko Bank d.d.
  3. Nakon izvršene uplate pristupnici prilažu potvrdu o plaćanju (neovisno o tome da li je platilo poduzeće/ustanova ili je platio sam pristupnik).

IV.

Broj slobodnih mjesta: 20  

 

Kriterij odabira pristupnika:

a) bodovanje prosjeka ocjena na dodiplomskom ili diplomskom studiju (prosjek ocjena je broj bodova)

b) motivacija za znanstveno-istraživački rad (usmeni razgovor s pristupnicima)

V.

Uz prijavu se prilaže :

1.       Obrazac za prijavu (dostupan na mrežnim stranicama Fakulteta: www.ptfos.unios.hr.

2.       Diploma o završenom sveučilišnom studiju (ovjerena preslika diplome),

3.       Preslika rodnog lista, domovnice ili drugi dokaz o državljanstvu (za strane studente),

4.       Dvije fotografije (4x6),

5.       Preporuke (ako je prosjek niži od 3,5),

6.       Životopis pristupnika s naznakom adrese stanovanja,

7.       Ovjereni prijepis ocjena,

8.       Odluku tvrtke ili ustanove (ako pravne osobe plaćaju školarinu), ili osobno potpisanu izjavu (ako pristupnici sami plaćaju školarinu) o plaćanju školarine.

Na natječaj se mogu javitiosobe oba spola.       

VI.

Prijave za upis podnose se na adresu: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek. Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave Natječaja u tisku. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

VII.

Dodatne obavijesti zainteresirani mogu dobiti osobno u Studentskoj službi na adresi Franje Kuhača 18, Osijek, putem telefona 031/224-331 ili na web stranici Fakulteta www.ptfos.unios.hr.

Attachments:
Download this file (Prijava na natječaj_obrazac.doc)Prijava na natječaj_obrazac.doc444 Downloads
Naslovnica Obavijesti Naslovnica Natječaj za upis pristupnika na poslijediplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija i nutricionizam