Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek raspisuje

NATJEČAJ

1. za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto  I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Katedri za modeliranje, optimiranje i automatizaciju

2. za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto  I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije, za rad na projektu „BioProspecting Jadranskog mora“, KK.01.1.1.01.0002., na određeno vrijeme od 4 godine, u punom radnom vremenu

3. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto  I. vrste - višeg stručnog suradnikau sustavu znanosti i visokog obrazovanja na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije 

4. za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto  I. vrste - stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na određeno vrijeme u punom radnom vremenu iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije (zamjena za bolovanje)

Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu (NN br. 93/14.).

Pristupnici na natječaj pod točkom 1. moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka USRH i 60/15. – Odluka USRH) i posebne uvjete propisane člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 4. – Prijava na natječaj za izboru u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta.

Pristupnici na natječaj pod točkom 2., osim uvjeta propisanih člankom 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka USRH i 60/15. – Odluka USRH), uvjeta propisanih člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

1. završen diplomski studij iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije

2. ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (3,5 i više na preddiplomskom i diplomskom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij 

3. odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

4. odlično poznavanje rada na računalu

5. vozačka dozvola B kategorije

 

 Dodatno će se vrednovati:

1. ostvarena priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju te za istraživački rad u polju prehrambene tehnologije

2. sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama u znanstvenom području Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju prehrambena tehnologija 

Uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 4. – Prijava na natječaj za izboru u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta te:

1. dokaze o ispunjavanju uvjeta za izvrsnost u studiranju (ako je primjenjivo)

2. popis radova i radovi (ako je primjenjivo)

3. presliku vozačke dozvole

4. rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu

5. dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) za strane državljane

Pristupnici na natječaj pod točkom 3. moraju imati završen odgovarajući dodiplomski sveučilišni studij prema ranije važećim propisima ili odgovarajući diplomski sveučilišni studij i najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci ili objavljenih najmanje pet (5) stručnih radova.

Pristupnici na natječaj pod točkom 4. moraju imati završen odgovarajući dodiplomski sveučilišni studij prema ranije važećim propisima ili odgovarajući diplomski sveučilišni studij i najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci ili objavljena najmanje tri (3) stručna rada.

Pristupnici na natječaj pod točkom 3. i 4. uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 6. – Prijava na natječaj za izbor u stručno zvanje.

Obrasci za prijavu na Natječaj  objavljeni su na mrežnoj stranici Fakulteta www.ptfos.unios.hr. Dokumentacija se predaje u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF formatu.

Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljen je na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.unios.hr

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, s naznakom “Za natječaj”.

S pristupnicima natječaja koji ispunjavaju uvjete natječaja biti će obavljeno testiranje/razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj.

Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati pristupnicima natječaja.

Sve informacije vezane uz provedbu natječajnog postupka (poziv na testiranje/razgovor, obavijest o rezultatima natječaja, i dr.) biti će javno objavljene na web stranici Fakulteta www.ptfos.unios.hr.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obavješteni u zakonskom roku.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka (NN br. 106/12. - pročišćeni tekst).

                                                                                                                                                       Sveučilište Josipa Jurja Strossmyera u Osijeku

                                                                                                                                                          Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

 

Attachments:
Download this file (Obrazac br. 4.doc)Obrazac br. 4.doc278 Downloads
Download this file (Obrazac br. 6.doc)Obrazac br. 6.doc301 Downloads
Naslovnica Obavijesti Naslovnica Natječaj za izbor i prijam