Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek raspisuje

NATJEČAJ

1. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenicena radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije  na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,  na Katedri zatehnologiju mesa i ribe.

2. za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto  I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja nutricionizam na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Katedri za prehranu.

3. za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto  I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Bioehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Katedri za termodinamiku i reakcijsko inženjerstvo.

Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu (NN br. 93/14.).

Pristupnici na natječaj pod točkom 1. moraju ispunjavati opće uvjete propisane člankom 93. i člankom 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka USRH , 60/15. - Odluka USRH i 131/17.) i posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja te posebne uvjete propisane člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 2. -  Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.

Pristupnici na natječaj pod točkama 2. i 3. moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.) i uvjete propisane člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 4. – Prijava na natječaj za izboru u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta.

Obrasci 2. i 4.  objavljeni su na mrežnoj stranici Fakulteta www.ptfos.unios.hr. Dokumentacija se predaje u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF formatu.

Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljen je na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.unios.hr

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka (NN br. 106/12. - pročišćeni tekst).

Sve informacije vezane uz provedbu natječajnog postupka (poziv na testiranje/razgovor, obavijest o rezultatima natječaja, i dr.) biti će javno objavljene na web stranici Fakulteta (www.ptfos.unios.hr)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, s naznakom “Za natječaj”.

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

 

 

Attachments:
Download this file (Obrazac br. 2.doc)Obrazac br. 2.doc224 Downloads
Download this file (Obrazac br. 4.doc)Obrazac br. 4.doc259 Downloads
Naslovnica Obavijesti Naslovnica Natječaj za izbor i prijam