Odluka o izboru u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistentaNa temelju članaka 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - Oduka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka USRH, 60/15. - Odluka USRH i 131/17.), sukladno članku 198. Statuta Sveučilišta Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, članku 105. Statuta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek - pročišćeni tekst te članku 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a na temelju pozitivnog Izvješća i prijedloga Povjerenstva za provedbu natječajnog postupka za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije, od 19. svibnja 2021. godine, Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, na svojoj VIII. redovitoj sjednici, akademska godina 2020./2021., održanoj dana 27. svibnja 2021. godine, donijelo je, pod točkom 3. dnevnog reda, sljedeću


O D L U K U

o izboru u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije na za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Uspostavni istraživački projekt – UIP – 2020 – 02“ („Mogućnost iskorištavanja tradicionalnih sorti jabuka za proizvodnju jabuka i soka od jabuka sa smanjenim udjelom patulina“)


  1. Ana-Marija Gotal, mag. ing. techn. aliment., bira se u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Uspostavni istraživački projekt – UIP – 2020 – 02“ („Mogućnost iskorištavanja tradicionalnih sorti jabuka za proizvodnju jabuka i soka od jabuka sa smanjenim udjelom patulina“) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za vrijeme trajanja projekta, a najduže na vrijeme od četiri godine na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
  2. Sa suradnicom imenovanom u točki 1. ove Odluke zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme za radno mjesto asistenta za vrijeme trajanja projekta, a najduže na vrijeme od četiri godine.
  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Obrazloženje

Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek je na svojoj VI. redovitoj sjednici u akademskoj godini 2020./2021., održanoj dana 31. ožujka 2021. godine (KLASA: 003-08/21-06/03, URBROJ: 2158-82-06-21-08) donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i prijem jednog doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Uspostavni istraživački projekt – UIP – 2020 – 02“ („Mogućnost iskorištavanja tradicionalnih sorti jabuka za proizvodnju jabuka i soka od jabuka sa smanjenim udjelom patulina“), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, za vrijeme trajanja projekta, a najduže na vrijeme od četiri godine.  Na istoj sjednici imenovano je Povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora jednog doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Uspostavni istraživački projekt – UIP – 2020 – 02“ („Mogućnost iskorištavanja tradicionalnih sorti jabuka za proizvodnju jabuka i soka od jabuka sa smanjenim udjelom patulina“), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, za vrijeme trajanja projekta, a najduže na vrijeme od četiri godine, (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), u sastavu: dr. sc. Ante Lončarić, docent Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, predsjednik, dr. sc. Stela Jokić, redovita profesorica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, član i dr. sc. Tihomir Kovač, poslijedoktorand Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, član.


Natječaj je objavljen 7. travnja 2021. godine u „Večernjem listu, „Narodnim novinama“, mrežnim stranicama Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Regionalnog ureda Osijek. Rok za prijavu na Natječaj bio je trideset (30) dana od dana objave, zaključno s prijavom  od 7. svibnja 2021. godine.


Iz izvješća Povjerenstva od 19. svibnja 2021. godine (KLASA: 112-01/21-01/04, URBROJ: 2158-82-01-21-10), vidljivo je da se u otvorenom roku na Natječaj prijavilo sedam kandidata. Uvidom u natječajnu dokumentaciju Povjerenstvo je utvrdilo da su tri kandidata dostavila pravovaljanu natječajnu dokumentaciju te da ispunjavaju sve uvjete u skladu s člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.


U daljnjem tijeku provedbe natječajnog postupka Povjerenstvo je kroz I. razinu odabira kandidata, a za kandidate  koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, pristupilo provjeri zadovoljavanja prvog uvjeta „da je osoba završila odgovarajući diplomski sveučilišni studij“ te je na temelju diploma i odgovarajućih uvjerenja i potvrda o stečenom akademskom nazivu utvrdilo da su sva tri kandidata završila odgovarajući diplomski sveučilišni studij.

U daljnjem tijeku natječajnog postupka, sve sukladno članku 41., stavku 4. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Povjerenstvo je utvrdilo način bodovanja I. i II. razine odabira kandidata na način da I. razina odabira kandidata (pregled podnesene dokumentacije temeljem koje se utvrđuju kandidati koji ispunjavaju uvjete za provjeru motivacije i dodatnu provjeru znanja) nosi 40 bodova, dok II. razina koja obuhvaća provjeru motivacije i dodatnu provjeru znjanja pred Povjernstvom, razgovor (intervju) nosi 60 bodova. Maksimalan broj bodova koji kandidat može ostvariti je 100.


Povjerenstvo je 18. svibnja 2021. godine održalo razgovor (intervju), odnosno II. razinu odabira kandidata. Razgovoru  (intervju) pristupila su sva tri (3) kandidata koja su pozvani na razgovor. Jedna kandidatkinja koja je pristupila razgovoru s Povjerenstvom, tijekom razgovora je odustala, stoga ju je Povjerenstvo isključilo iz daljnjeg natječajnog postupka.


Povjerenstvo je održalo razgovor s preostale dvije kandidatkinje i nakon obavljenog razgovora Povjerenstvo je utvrdilo rang ljestvicu kandidata s ukupnim brojem ostvarenih bodova i to: Ana-Marija Gotal, mag. ing. techn. aliment. ostvarila je 79,33 od 100 bodova, dok je KT 1 ostvarila 64,33 od 100 bodova.


Iz Izvješća Povjerenstva vidljivo je da je Ana-Marija Gotal, mag. ing. techn. aliment., završila odgovarajući diplomski sveučilišni studij, da se bira iz reda najuspješnijih studenata  i da je ostvarila najbolje rezultate na razgovoru (intervju) te je najuspješniji kandidat u skladu člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.


Slijedom navedenog Povjerenstvo je dostavilo Fakultetskom vijeću Izvješće s prijedlogom izbora Ana-Marije Gotal, mag. ing. techn. aliment. na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Uspostavni istraživački projekt – UIP – 2020 – 02“ („Mogućnost iskorištavanja tradicionalnih sorti jabuka za proizvodnju jabuka i soka od jabuka sa smanjenim udjelom patulina“), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, za vrijeme trajanja projekta, a najduže na vrijeme od četiri godine na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.


Fakultetsko vijeće je privatilo Izvješće i prijedlog Povjerenstva i odlučilo kao u izreci.                                                                                   


                Dekan


                                                                                                                prof. dr. sc. Jurislav Babić