Odluka o izboru Ine Ćorković, mag. ing. techn. aliment.

Na temelju članka 42., stavka 6., članka 43. stavka 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka USRH, 60/15. - Odluka USRH i 131/17.), članka 43. Statuta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek – pročišćeni tekst i Izvješća Povjerenstva za davanje mišljena u postupku izbora, Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, na svojoj X. redovitoj sjednici, akademska godina 2019./2020., održanoj dana 21. rujna 2020. godine, donijelo je, pod točkom 8. dnevnog reda, sljedećuO D L U K U  1. Ina Ćorković, mag. ing. techn. aliment., bira se u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistenta za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (“Formuliranje, priprema i testiranje biopolimernih gelova kao nositelja bioaktivnih i hlapljivih komponenata u inovativnim funkcionalnim proizvodima”).
  2. Pristupnica iz točke 1. ove Odluke prima se na radno mjesto asistenta na određeno vrijeme do isteka razdoblja provedbe projekta.O b r a z l o ž e n j e


Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek raspisao je Natječaj za izbor i prijem jednog doktoranda u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (“Formuliranje, priprema i testiranje biopolimernih gelova kao nositelja bioaktivnih i hlapljivih komponenata u inovativnim funkcionalnim proizvodima”), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do isteka razdoblja provedbe projekta. Natječaj je objavljen 24. srpnja 2020. godine u „Večernjem listu“, „Narodnim novinama“, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, mrežnim stranicama Fakulteta, na internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Regionalnog ureda Osijek.

Povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog doktoranda u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta utvrdilo je da je prijavu na Natječaj u otvorenom roku podnijelo 8 kandidata.

U daljnjem tijeku postupka, a uvidom u Natječajnu dokumentaciju, Povjerenstvo je utvrdilo da je Natječajna dokumentacija 7 kandidata kompletna. Uzimajući u obzir zahtjeve za izbor doktoranda u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (“Formuliranje, priprema i testiranje biopolimernih gelova kao nositelja bioaktivnih i hlapljivih komponenata u inovativnim funkcionalnim proizvodima”), Povjerenstvo je na motivacijski razgovor pozvalo 7 kandidata i to: Gabrielu Perković, mag. ing. techn. aliment., Sanju Brkić, mag. ing. proc., Maju Domiter, mag. ing. techn. aliment., Goranu Eljuga, mag. nutr., Anđelu Zeko-Pivač, mag. ing. proc., Inu Ćorković, mag. ing. techn. aliment. i Jelenu Mandarić, mag. nutr.

Motivacijskom razgovoru nisu pristupile kandidatkinje Maja Domiter, mag. ing. techn. aliment., Gorana Eljuga, mag. ing. techn. aliment. i Anđela Zeko-Pivač, mag. ing. proc. te ih je Povjerenstvo isključilo iz daljnjeg natječajnog postupka.

Temeljem vrednovanja kandidata i stečenih dojmova na obavljenim motivacijskim razgovorima s navedenim kandidatima koji su pristupili motivacijskom razgovoru, uzimajući u obzir sve relevantne podatke: uspjeh i duljinu studiranja, motiviranost iskazanu na motivacijskom razgovoru, upućenost u poslove asistenta, sklonost prema znanstvenoistraživačkom radu, kreativnost, odgovornost, sklonost timskom radu i poštivanju autoriteta te vodeći računa o znanjima neophodnim za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (“Formuliranje, priprema i testiranje biopolimernih gelova kao nositelja bioaktivnih i hlapljivih komponenata u inovativnim funkcionalnim proizvodima”), Povjerenstvo je u svom Izvješću predložilo Fakultetskom vijeću da izabere Inu Ćorković, mag. ing. techn. aliment., u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistenta za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (“Formuliranje, priprema i testiranje biopolimernih gelova kao nositelja bioaktivnih i hlapljivih komponenata u inovativnim funkcionalnim proizvodima”), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do isteka razdoblja provedbe projekta. Slijedom navedenog Fakultetsko vijeće odlučilo je kao u izreci.


Dekan

prof. dr. sc. Jurislav Babić