Odluka o izboru zaposlenika na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik


Na temelju članka 22. Statuta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek – pročišćeni tekst,  članka 14., točke 3.1., podtočke 3.1.4. Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek te članka 34. Pravilnika o raspisivanju javnih natječaja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a na temelju provedenog natječajnog postupka i na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječajnog postupka za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za poslijediplomske studije u Uredu za studente i studije u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, dekan Fakulteta donosi sljedeću


O D L U K U


o izboru zaposlenika na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za poslijediplomske studije u Uredu za studente i studije u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu  1. Ana Golik, mag. oec., iz Belišća, izabire se na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za poslijediplomske studije u Uredu za studente i studije  u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

  2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Obrazloženje


Na temelju suglasnosti  Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 4. ožujka 2021. godine (KLASA: 112-02/21-02/1, URBROJ: 2158-60-01-21-24) i Odluke dekana Fakulteta, od 1. travnja 2021. godine (KLASA: 112-01/21-02/01, URBROJ: 2158-82-01-21-02), raspisan je javni natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za poslijediplomske studije u Uredu za studente i studije u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. Natječaj je objavljen dana 7. travnja 2021. godine u „Narodnim novinama“, na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijek, mrežnim stranicama Fakulteta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalnog ureda Osijek. Odlukom dekana od 1. travnja 2021. godine (KLASA: 112-01/21-02/01, URBROJ: 2158-82-01-21-03), imenovano je Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za poslijediplomske studije u Uredu za studente i studije u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu: prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić, prodekanica za nastavu, predsjednik i članovi: Ivana Mihaljević, mag. iur., voditeljica Ureda za studente i studije, Ana Malovac, mag. iur., stručna suradnica za upravljanje ljudskim resursima te prof. dr. sc. Stela Jokić, prodekanica za znanost, zamjena člana.

Povjerenstvo je provelo natječajni postupak i u skladu sa člankom 34. Pravilnika o raspisivanju javnih natječaja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dostavilo je dekanu Fakulteta  3. svibnja 2021. godine Zapisnik o izboru zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste -  stručni suradnik za poslijediplomske studije u Uredu za studente i studije u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. Uvidom u dostavljeni Zapisnik vidljivo je da je na objavljeni Natječaj prijavu podnijelo 19 kandidata. Uvidom u natječajnu dokumentaciju svih kandidata utvrđeno je da 10 kandidata ispunjava uvjete Natječaja i da je priložilo uz prijavu na Natječaj odgovarajuću dokumentaciju u skladu s Natječajem.

Zatim je utvrđeno da je Povjerenstvo provelo natječajni postupak kroz dvije razine odabira kandidata: I. razina – pisana provjera znanja koja se sastojala od odgovora na 10 pitanja, u kojoj je kandidat prema utvrđenom bodovanju mogao maksimalno ostvariti 70 bodova. Za ulazak u II. razinu natječajnog postupka kandidat treba ostvariti 35 bodova. II. razina odabira kandidata je razgovor (Intervju) pred Povjerenstvom u kojem je kandidat mogao ostvariti maksimalno 30 bodova.


Iz daljnjeg tijeka natječajnog postupka vidljivo je da je na mrežnoj stranici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek 21. travnja 2021. godine objavljen Poziv kandidatima za testiranje – pisanu provjeru znanja, I. razina odabira kandidata, i to za kandidate koji ispunjavaju uvjete Natječaja. Povjerenstvo je dana 26. travnja 2021. godine provelo pisanu provjeru znanja i utvrdilo da je od 10 kandidata provjeri znanja pristupilo 8 kandidata. 2 kandidata nisu pristupila testiranju te ih je Povjerenstvo isključilo iz daljnje provedbe natječajnog postupka. Radi obveze javnog objavljivanja podataka vezanih uz provedbu natječajnog postupka, a u cilju zaštite osobnih podataka kandidata prijavljenih na Natječaj, Povjerenstvo je odlučilo kandidatima koji su pristupili testiranju nasumično dodijeliti šifre pod kojima su pisali testove. Nakon provedenog testiranja, Povjerenstvo na temelju uvida u pisane odgovore 8 kandidata i bodovanje svakog pojedinog odgovora, utvrdilo da 1 kandidat nije ostvario 35 bodova koji su bili potrebni za ulazak u II. razinu odabira kandidata te je Povjerenstvo tog kandidata isključilo iz daljnje provedbe natječajnog postupka. U daljnjem tijeku natječajnog postupka Povjerenstvo je prema rezultatima kandidata ostvarenim u I. razini utvrdilo raspored za provedbu II. razine odabira kandidata. Na razgovor pred Povjerenstvom pozvano je 7 kandidata. Razgovor je održan 3. svibnja 2021. godine. Od pozvanih 7 kandidata, razgovoru su pristupila 4 kandidata. Nakon završene II. razine odabira kandidata, Povjerenstvo je na temelju ukupnog broja bodova ostvarenih u I. i II. razini sastavilo rang listu kandidata. Prema utvrđenoj rang listi kandidata, Povjerenstvo je uputilo prijedlog dekanu Fakulteta da od tri najuspješnija kandidata s najvećim brojem ostvarenih bodova izabere stručnog suradnika za poslijediplomske studije u Uredu za studente i studije. Dekan Fakulteta razmotrio je prijedlog Povjerenstva i na temelju uvida u Zapisnik i natječajnu dokumentaciju navedena tri kandidata, te dokumentaciju Povjerenstva o provedbi natječajnog postupka utvrdio da je Ana Golik, mag. oec., u I. razini ostvarila 69 bodova, u II. razini 28 bodova i da je najuspješniji kandidat s ukupno ostvarenih 97 bodova.


Imenovana kandidatkinja prema postignutim rezultatima ispunjava uvjete za izbor na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za poslijediplomske studije u Uredu za studente i studije u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, stoga je dekan Fakulteta odlučio kao u izreci.         Dekan

prof. dr. sc. Jurislav Babić