POZIV NA TESTIRANJE


Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste  - stručni suradnik za poslijediplomske studije u Uredu za studente i studije u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu objavljuje


POZIV NA TESTIRANJE


Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisao je Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za poslijediplomske studije u Uredu za studente i studije u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, koji je objavljen 7. travnja 2021. godine u "Narodnim novinama", mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Regionalnog ureda Osijek.

U tekstu javnog Natječaja navedeno je da će se za kandidate prijavljene na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja i koji su podnijeli pravovremenu prijavu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja provesti pisano testiranje, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja biti će obaviješteni putem mrežne stranice Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji.

Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za poslijediplomske studije u Uredu za studente i studije u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na svojoj sjednici održanoj 20. travnja 2021. godine, razmotrilo je sve pristigle prijave na Natječaj te je utvrdilo pravovremenost, potpunost dokumentacije i ispunjavanje formalnih uvjeta Natječaja.

Pisanom testiranju mogu pristupiti samo oni kandidati koji su dostavili pravovremenu i potpunu dokumentaciju te koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja.

 Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja i koji nisu podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na Natječaj, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na Natječaj i ne mogu pristupiti pisanom testiranju. Ako kandidat koji ostvaruje pravo pristupa pisanom testiranju ne pristupi pisanom testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Deset kandidata je dostavilo pravovremenu i potpunu dokumentaciju i ispunjavaju formalne uvjete Natječaja te će im se poziv za pisano testiranje dostavili putem e-mail adrese koju su naveli u prijavi na Natječaj.Pisano testiranje kandidata radi provjere znanja održati će se dana 26. travnja 2021. godine (ponedjeljak)  u dvije skupine. Prva s početkom u 15:00 sati, a druga s početkom u 16:00 sati u Računalnoj učionici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, I. kat,  Franje Kuhača 18, Osijek


UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA


Pisanu provjeru znanja (testiranje) provodi Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za poslijediplomske studije u Uredu za studente i studije u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. Provjera znanja provesti će se putem pisanog testiranja 26. travnja 2021. godine i razgovora (intervjua) s kandidatima, koji ostvare najmanje 50% od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju, a prema rasporedu koji će biti objavljen nakon pisane provjere znanja (testiranja) kandidata.

 Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova. Pisano testiranje obaviti će se na način da će kandidati pred Povjerenstvom rješavati pisani test koji se sastoji od deset (10) pitanja i svaki odgovor vrednuje se s 0-10 bodova i maksimalan broj bodova je 70 bodova.

Isključivo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% od ukupnog broja bodova na pisanom    testiranju odnosno 35 bodova, obaviti će se razgovor/intervju pred Povjerenstvom 3. svibnja 2021. godine, a prema rasporedu koji će biti objavljen po završetku pisanog dijela testiranja na mrežnoj stranici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje znanje kandidata, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad, kao i druge činjenice vezane uz prirodu samog radnog mjesta stručnog suradnika za poslijediplomske studije u Uredu za studente i studije na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek. Razgovor (intervju) sastoji se od tri (3) pitanja, čija je bodovna vrijednost od 0 do 10 bodova i maksimalan broj bodova je 30 bodova.

Maksimalan broj bodova u II. razini (pisani test i razgovor/intervju) je 100 bodova.

Nakon provedene pisane provjere znanja (testiranja) i razgovora (intervjua) pred Povjerenstvom, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenim u I. i II. razini provedbe natječajnog postupka.

Na temelju ukupno ostvarenih bodova, Povjerenstvo sastavlja listu reda prvenstva (rang listu) kandidata. Prvi na listi je kandidat s najvećim ukupnim brojem bodova, a dalje slijedom ostali kandidati prema broju prikupljenih bodova.

Prema utvrđenoj rang listi kandidata Natječaja, Povjerenstvo će predložiti dekanu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek kandidata s najvećim brojem bodova.

Konačnu odluku o izboru kandidata na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za poslijediplomske studije u Uredu za studente i studije u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu donosi dekan Fakulteta.

Odluka o izboru objavit će se na mrežnoj stranici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji.

Kandidat je dužan, radi provjere identiteta ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću identifikacijsku ispravu s fotografijom. Kandidat koji je pristupio pisanoj provjeri znanja (testiranju) i nema identifikacijsku ispravu, isključuje se iz pisane provjere znanja i više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati koji ne pristupe pisanoj provjeri znanja smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se više smatrati kandidatom natječaja.


Sukladno epidemiološkim uputama, kandidatima će se prije ulaska u službeni prostor Fakulteta mjeriti tjelesna temperatura. Također, kandidati su obvezni imati zaštitu masku.


Za vrijeme pisane provjere znanja (testiranja) kandidati:

ne smiju se koristiti literaturom i zabilješkama

ne smiju napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje

moraju obvezno isključiti mobitele ili druge komunikacijske uređaje.


Kandidati koji na pisanoj provjeri znanja (testiranju) prekrše jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja i njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati te se isključuje iz daljnjeg postupka i više se ne smatra kandidatima u postupku.


Predviđeno vrijeme za pisanu provjeru znanja je 1 školski sat, odnosno 45 minuta.


Literatura za pisano testiranje na: Dokumenti (unios.hr)

1. Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst

2. Pravilnik o poslijediplomskim studijima na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

3. Statut Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek - pročišćeni tekst


Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za poslijediplomske studije u Uredu za studente i studije u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu  1. prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić, prodekanica za nastavu, predsjednik
  2. Ivana Mihaljević, mag. iur., voditeljica Ureda za studente i studije, član
  3. Ana Malovac, mag. iur., stručna suradnica za upravljanje ljudskim resursima, član