Milica Cvijetić Stokanović dipl. ing.,stručni suradnik

Znanstveno područje: Biotehničke znanosti

Znanstveno polje: Prehrambena tehnologija

Znanstveno - nastavno zvanje: stručni suradnik


 

Kontakt

Adresa:
Franje Kuhača 18
 
31107 Osijek, CROATIA
tel:
031 224 345
fax:
031 207 115
email
milica.cvijetic@ptfos.hr

Nastavni rad

Nastavna djelatnost Predmet
Diplomskii studij Funkcionalna hrana i dodaci prehrani
  Antioksidansi u hrani
  Instrumentalne meto de I
Preddiplomski studij Funkcionalna hrana i dodaci prehrani
  Biologija
  Kontrola kakvoće hrane