Ana-Marija Gotal uspješno obranila svoj diplomski rad na projektu

Javna obrana diplomskog rada Ana-Marije Gotal pod naslovom “Ekstrakcija bioaktivnih komponenti iz duhanskog otpada primjenom pulsirajućeg električnog polja“ održana je 29. rujna 2020. na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Rad je izrađen pod mentorstvom doc. dr. sc. Ante Lončarića i komentorstvom doc. dr. sc. Krunoslava Aladića.
Eksperimentalni dio diplomskog rada realiziran je na Katedri za projektiranje tehnoloških procesa i konstrukcijske materijale i Katedri za tehnologiju ugljikohidrata na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, a u sklopu projekta “Primjena inovativnih tehnika ekstrakcije bioaktivnih komponenti iz nusproizvoda biljnoga podrijetla” (HRZZ-UIP-2017-05-9909). Studentica je kvalitetno prezentirala svoje istraživanje provedeno u sklopu projekta, nakon čega je odgovorila na pitanja Povjerenstva. Na osnovu svega prezentiranoga Povjerenstvo je jednoglasno donijelo odluku da je studentica Ana-Marija Gotal uspješno obranila diplomski rad s ocjenom izvrstan.
Diplomski rad možete pregledati klikom na POVEZNICU.