Silvija Šafranko, doktorandica na projektu održala javnu obranu teme doktorske disertacije

Javna obrana teme doktorske disertacije doktorandice Silvije Šafranko, mag. chem. pod nazivom „Priprava i modifikacija ugljikovih kvantnih točaka iz kore klementine: Fizikalno-kemijska karakterizacija i ispitivanje farmakološke aktivnosti dobivenih nanočestica“ održana je 18. siječnja 2022. godine (utorak) u 12.00 h u vijećnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18. godine pred Povjerenstvom za prihvaćanje teme doktorske disertacije, pred članovima Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti te pred nastavnicima i suradnicima PTF-a.
Predloženo istraživanje će se provesti u sklopu ByProExtract projekta.