Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije pristupnice Marine Zorić, mag. ing. proc.

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (KLASA: 003-08/21-06/08, URBROJ: 2158-82-06-21-11) od 24. lipnja 2021., dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek daje sljedeću


OBAVIJEST

o javnoj obrani doktorske disertacijeMARINA ZORIĆ, mag. ing. proc.


studentica poslijediplomskog sveučilišnog studija Prehrambena tehnologija i nutricionizam, dana 13. srpnja 2021. (utorak), u 13:00 sati, u Vijećnici Prehrambeno‑tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, branit će doktorsku disertaciju iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije, pod naslovom:


"Optimizacija ekstrakcije cvijeta smilja (Helichrysum italicum (Roth) G. Don.) i ploda konopljike (Vitex agnus castus L.) s CO2 u superkritičnom stanju“


Javna obrana doktorske disertacije održat će se pred imenovanim Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:


1. prof. dr. sc. Drago Šubarić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek – predsjednik

2. prof. dr. sc. Igor Jerković, Kemijsko-tehnološki fakultet Split - član

3. izv. prof. dr. sc. Senka Vidović, Tehnološki fakultet Nosi Sad - član

4. izv. prof. dr. sc. Maja Molnar, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek – zamjena člana


Dekan

prof. dr. sc. Jurislav Babić