Obavijest o javnoj obrani teme doktorske disertacije pristupnice Ivane Ivić, mag. ing.

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (KLASA: 003-08/21-06/04, URBROJ: 2158-82-06-21-08) od 29. travnja 2021. godine, dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek daje sljedeću


OBAVIJEST


o javnoj obrani teme doktorske disertacije


 

Ivana Ivić, mag. ing.


 

studentica poslijediplomskog sveučilišnog studija Prehrambena tehnologija i nutricionizam, smjer Prehrambena tehnologija, dana 31. svibnja 2021. (ponedjeljak), u 12:00sati, u Vijećnici Prehrambeno‑tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, branit će temu doktorske disertacije iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije, pod naslovom:„Reverzna osmoza i nanofiltracija: Utjecaj koncentriranja na bioaktivne komponente


i arome crnog vina Cabernet Sauvignon“Javna obrana teme održat će se pred imenovanim Povjerenstvom za prihvaćanje teme doktorske disertacije u sastavu:


1.   prof. dr. sc. Mirela Kopjar, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek -  predsjednik


2.   prof. dr. sc. Borislav Miličević, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek- član


3.   doc. dr. sc. Jasmina Obhođaš, Institut Ruđer Bošković, Zagreb - član


4.   prof. dr. sc. Stela Jokić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek - zamjena članaDekan

prof. dr. sc. Jurislav Babić