Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Poljoprivredni fakultet u Osijeku
doc.dr.sc. Mato Drenjančević
mato.drenjancevic@pfos.hr

 

Građevinski fakultet Osijek
izv. prof. dr. sc. Damir Varevac
dvarevac@gfos.hr

 

Ekonomski fakultet u Osijeku
doc. dr. sc. Nataša Drvenkar
natasad@efos.hr

 

Fakultet dentalne medicine i zdravstva
prof. dr. sc. Aleksandar Včev
avcev@fdmz.hr

 

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
dr. sc. Željka Mioković
zeljka.miokovic@ferit.hr

 

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
prof. dr. sc. Irella Bogut
ibogut@foozos.hr

 

Filozofski fakultet Osijek
prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš
hlepedus@yahoo.com

 

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
izv. prof. dr.sc. Suzana Vuletić
suzanavuletic007@gmail.com

 

Medicinski fakultet Osijek
prof. dr. sc. Ines Drenjančević
ines.drenjancevic@mefos.hr

 

Pravni fakultet Osijek
prof. dr. sc. Rajko Odobaša
rodobasa@pravos.hr

 

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
izv. prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić
mirna.habuda-stanic@ptfos.hr

 

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
prof. dr. sc. Ivan Samardžić
ivansamrd@gmail.com

 

Umjetnička akademija u Osijeku
dr. sc. Saša Došen
saadosen@gmail.com

 

Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
doc. dr. sc. Ljiljana Krstin
ljiljana.krstin@biologija.unios.hr

 

Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj
mpoje@fizika.unios.hr

 

Odjel za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Anamarija Stanković, dipl. ing.
aster@kemija.unios.hr

 

Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
doc. dr. sc. Snježana Majstorović
smajstor@mathos.hr

 


Međunarodna federacija za zdravstvenu ekologiju
Bruno Cvetković
bruno.cvetkovic@gmail.com

 

Sveučilište u Dubrovniku
izv. prof. dr. sc. Martin Lazar
mlazar@unidu.hr

 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
doc. dr. sc. Ana Gavrilović
anag@unipu.hr

 

Sveučilište Sjever
izv.prof.dr.sc. Mario Tomiša
mario.tomisa@unin.hr

 

Sveučilište u Zadru
izv. prof. dr. sc. Bosiljka Mustać
bmustac@unizd.hr

 

Univerzitet u Bihaću
prof. dr. sc. Jasmina Ibrahimpašić
jasmina.ipasic@gmail.com

 

Univerzitet u Novom Sadu
International Relations Office UNS
iro@uns.ac.rs

 

Univerzitet u Tuzli
prof. dr. sc. Amra Bratovčić
amra.bratovcic@gmail.com

 

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
dr. sc. Anita Jurić
ajuric2@googlemail.com

 

Biotehnički fakultet Ljubljana
prof. dr. sc. Miha Humar
miha.humar@bf.uni-lj.si

 

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Ante Jukić
ajukic@fkit.hr

 

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Dubravko Majetić
dubravko.majetic@fsb.hr

 

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta Sarajevo
doc. dr. sc. Arzija Pašalić
arzijapasalic@gmail.com

 

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić
aav@gfv.hr

 

Kemijsko-tehnološki fakultet Split
izv. prof. dr. sc. Dražan Jozić
jozicd@ktf-split.hr

 

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
prof. dr. sc. Marina Šantić
marina.santic@medri.uniri.hr

doc. dr. sc. Nada Starčević Čizmarević
nadasc@medri.uniri.hr

 

Tehnološki fakultet Tuzla
prof. dr. sc. Amra Bratovčić
amra.bratovcic@gmail.com

 

Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru
izv. prof. dr. sc. Bosiljka Mustać
bmustac@unizd.hr

 

Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu
izv. prof. dr. sc. Merica Slišković
merica.sliskovic@pfst.hr

 

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Zvonimir Šatalić
zsatalic@pbf.hr

 

Tehnološki fakultet Novi Sad

 

Tehnološki i metalurški fakultet Skopje

Prof. Kiril Lisickov
klisickov@yahoo.com

 

Veleučilište u Požegi
Bojan Radišić, mag.educ.math.et inf.
bradisic@vup.hr

 

Zdravstveno veleučilište u Zagrebu
dr. sc. Ana Mojsović Ćuić, dipl. ing. bio.
ana.mojsovic-cuic@zvu.hr

 

JU Park prirode Kopački rit
dr. sc. Tomislav Bogdanović
uprava@pp-kopacki-rit.hr

 

Hrvatski liječnički zbor – podružnica Osijek
doc. dr. sc. Hrvoje Mihalj, dr. med.
hlzosijek@gmail.com