Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić
habudastanic@gmail.com 

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku
izv. prof. art. dr. sc. Saša Došen
saadosen@gmail.com

Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku
izv. prof. dr. sc. Brigita Popović
bpopovic@fazos.hr

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
prof. dr. sc. Damir Varevac
dvarevac@gfos.hr

Ekonomski fakultet u Osijeku
doc. dr. sc. Ivan Kelić
ivan.kelic@efos.hr

Fakultet dentalne medicine i zdravstva
prof. dr. sc. Martina Smolić
martina.smolic@fdmz.hr

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
dr. sc. Željka Mioković
zeljka.miokovic@ferit.hr

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
prof. dr. sc. Irella Bogut
ibogut@foozos.hr

Filozofski fakultet Osijek
prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš
hlepedus@yahoo.com

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
izv. prof. dr.sc. Suzana Vuletić
suzanavuletic007@gmail.com

Kineziološki fakultet Osijek
doc. dr. sc. Hrvoje Ajman
hrvoje.ajman@kifos.hr

Medicinski fakultet Osijek
doc. dr. sc. Ana Stupin, dr. med.
ana.stupin@mefos.hr

Pravni fakultet Osijek
doc. dr. sc. Ana Đanić Čeko
adjanic@pravos.hr

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić
mirna.habuda-stanic@ptfos.hr

Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
doc. dr. sc. Anita Galir Balkić
agalir@biologija.unios.hr

Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj
mpoje@fizika.unios.hr

Odjel za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
doc. dr. sc. Martina Šrajer Gajdošik.
msgajdosik@kemija.unios.hr

Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović
smajstor@mathos.hr


Međunarodna federacija za zdravstvenu ekologiju
Bruno Cvetković
bruno.cvetkovic@gmail.com

Sveučilište u Dubrovniku
izv. prof. dr. sc. Martin Lazar
mlazar@unidu.hr

Sveučilište u Slavonskom Brodu
prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić
habudastanic@gmail.com

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić
habudastanic@gmail.com

Sveučilište Sjever
izv. prof. dr. sc. Lovorka Gotal Dmitrović
lgotaldmitrovic@unin.hr

Sveučilište u u Zadru
dr. sc. Jelena Lončar
jloncar@unizd.hr

Univerzitet u Bihaću
prof. dr. sc. Jasmina Ibrahimpašić
jasmina.ipasic@gmail.com

Univerzitet u Novom Sadu
International Relations Office UNS
iro@uns.ac.rs

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
dr. sc. Anita Lalić
anita.juric@aptf.sum.ba

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Marija Vuković Domanovac
mvukovic@fkit.hr

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Krešimir Grilec
kresimir.grilec@fsb.hr

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta Sarajevo
doc. dr. sc. Arzija Pašalić
arzijapasalic@gmail.com

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Nikola Sakač
nikola.sakac@gmail.com 

Kemijsko-tehnološki fakultet Split
izv. prof. dr. sc. Ante Prkić
ante.prkic@ktf-split.hr

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
prof. dr. sc. Marina Šantić
marina.santic@medri.uniri.hr

Tehnološki fakultet Tuzla
izv. prof. dr. sc. Sabina Begić
sabina.begic@untz.ba 

Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru
dr. sc. Jelena Lončar
jloncar@unizd.hr

Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu
izv. prof. dr. sc. Merica Slišković
merica.sliskovic@pfst.hr

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Ana Vukelić
avukelic@pbf.hr

Tehnološki i metalurški fakultet Skopje
Iva Dimitrievska, M.Sc.
iva@tmf.ukim.edu.mk

Veleučilište Velika Gorica
izv. prof. dr. sc. Sanja Kalambura
sanja.kalambura@vvg.hr

Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru
dr. sc. Sanja Gongeta, prof. v. š.
sanja.gongeta@vevu.hr

Zdravstveno veleučilište u Zagrebu
dr. sc. Ana Mojsović Ćuić, dipl. ing. bio.
ana.mojsovic-cuic@zvu.hr

JU Park prirode Kopački rit
Ivo Bašić
uprava@pp-kopacki-rit.hr