OBAVIJEST O JAVNOJ OBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE

KLASA:  643-02/20-01/01
URBROJ:  2158-82-01-20-32
Osijek,  29. svibnja 2020.


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (KLASA: 003-08/20-06/06, URBROJ: 2158-82-06-20-06) od 29. svibnja 2020., dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek daje sljedeću 


OBAVIJEST
O JAVNOJ OBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE


I.    Javna obrana doktorske disertacije doktorandice IVANKE GRGIĆ, dipl. ing., pod naslovom "Primjena visokonaponskog električnog pražnjenja i kemijskih postupaka pri modificiranju škrobova", Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, održati će se u petak, 5. lipnja 2020., s početkom u 12:00 h u Vijećnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, Osijek.


II.    Obrana će se održati pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:


1. prof. dr. sc. Drago Šubarić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek – predsjednik
2. prof. dr. sc. Jurislav Babić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek – član 
3. prof. dr. sc. Zoran Herceg, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb – član
4. doc. dr. sc. Antun Jozinović, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek – zamjena člana