Obavijest o javnoj obrani teme doktorske disertacije


KLASA:  643-02/20-01/01
URBROJ:  2158-82-01-20-37Osijek,  23. lipnja 2020.Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (KLASA: 003-08/20-06/05, URBROJ: 2158-82-06-20-06) od 30. travnja 2020., dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek daje sljedeću
OBAVIJEST


o javnoj obrani teme doktorske disertacije


JOZO IŠTUK, mag. ing.,


 


student poslijediplomskog sveučilišnog studija Prehrambena tehnologija i nutricionizam, smjer Prehrambena tehnologija, dana 30. lipnja 2020. (utorak), u 12:30 sati, u Vijećnici Prehrambeno‑tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, branit će temu doktorske disertacije iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije, pod naslovom:
Utjecaj β-glukana na bioraspoloživost polifenola voća ispitivanjem kinetičkih modela simuliranih probavnih procesaJavna obrana teme održat će se pred imenovanim Povjerenstvom za prihvaćanje teme doktorske disertacije u sastavu:  1. izv. prof. dr. sc. Martina Skendrović Babojelić, Agronomski fakultet, Zagreb – predsjednik
  2. prof. dr. sc. Ivica Strelec, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek – član
  3. izv. prof. dr. sc. Ivana Flanjak, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek – član
  4. doc. dr. sc. Martina Medvidović-Kosanović, Odjel za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – zamjena člana.


Dekan


 _____________________

prof. dr. sc. Jurislav Babić