Obavijest o javnoj obrani teme doktorske disertacije pristupnice Ana-Marije Cikoš mag. ing. techn. aliment.

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (KLASA: 003-08/21-06/04, URBROJ: 2158-82-06-21-07) od 29. travnja 2021. godine, dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek daje sljedećuOBAVIJEST


o javnoj obrani teme doktorske disertacijeAna-Marija Cikoš, mag. ing. techn. aliment.studentica poslijediplomskog sveučilišnog studija Prehrambena tehnologija i nutricionizam, smjer Prehrambena tehnologija, dana 14. lipnja 2021. (ponedjeljak), u 13:00sati, u Vijećnici Prehrambeno‑tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, branit će temu doktorske disertacije iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije, pod naslovom:„Karakterizacija odabranih makroalgi Jadranskog mora:


isparljivi spojevi, masne kiseline i pigmenti“ Javna obrana teme održat će se pred imenovanim Povjerenstvom za prihvaćanje teme doktorske disertacije u sastavu:


1.    prof. dr. sc. Drago Šubarić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek -  predsjednik


2.    izv. prof. dr. sc. Marin Roje, Institut Ruđer Bošković, Zagreb - član


3.    izv. prof. dr. sc. Ivana Flanjak, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek - član


4.    izv. prof. dr. sc. Maja Molnar, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek - zamjena članaDekan

prof. dr. sc. Jurislav Babić