Obavijest o javnoj obrani teme doktorske disertacije pristupnice Gordane Šelo, mag. ing. proc.


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (KLASA: 003-08/21-06/03, URBROJ: 2158-82-06-21-11) od 31. ožujka 2021., dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek daje sljedeću


OBAVIJEST

o javnoj obrani teme doktorske disertacijeGordana Šelo, mag. ing. proc.,


studentica poslijediplomskog sveučilišnog studija Prehrambena tehnologija i nutricionizam, smjer Prehrambena tehnologija, dana 19. svibnja 2021. (srijeda), u 13:00 sati, u Vijećnici Prehrambeno‑tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, branit će temu doktorske disertacije iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije, pod naslovom:


„Razvoj procesa biološke obrade i frakcioniranja tropa grožđa

u svrhu proizvodnje fenolnih spojeva“


Javna obrana teme održat će se pred imenovanim Povjerenstvom za prihvaćanje teme doktorske disertacije u sastavu:


1. izv. prof. dr. sc. Marina Tišma, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek -  predsjednik

2. prof. dr. sc. Ivana Radojčić Redovniković, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb- član

3. prof. dr. sc. Srećko Tomas, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek - član

4. izv. prof. dr. sc. Natalija Velić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek - zamjena člana


 

Dekan

prof. dr. sc. Jurislav Babić