Obavijest o obrani specijalističkog rada pristupnice Sanje Kurtek Pisanski, dipl. ing.Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (KLASA: 003-08/21-06/11, URBROJ: 2158-82-06-21-19) od 14. rujna 2021., dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek daje sljedećuOBAVIJEST O

OBRANI SPECIJALISTIČKOG RADAI.  Obrana specijalističkog rada pristupnice Sanje Kurtek Pisanski, dipl. ing. pod naslovom Utjecaj pandemije COVID-19 na mentalno zdravlje te životne i prehrambene navike radno aktivnog stanovništva središnje i sjeverozapadne Hrvatske održat će se 24. rujna 2021. godine (petak) s početkom u 11:00 sati u vijećnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18.II.  Obrana će se provesti pred Povjerenstvom za obranu specijalističkog rada usastavu:


  1. prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek – predsjednik
  2. prof. dr. sc. Maja Miškulin, dr. med., Medicinski fakultet Osijek– mentor, član
  3. dr. sc. Darja Sokolić, znan. sur., Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Centar za sigurnost hrane – član 
  4. prof. dr. sc. Ivica Strelec, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek – zamjena člana                                                                                                                      Dekan

                                                                                                                                                                                                    prof. dr. sc. Jurislav Babić