Obavijest o obrani specijalističkog rada pristupnika Davora Hostića, dipl. ing.


KLASA:  643-02/20-01/01
URBROJ:  2158-82-01-20-33
Osijek,  1. lipnja 2020.


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (KLASA: 003-08/20-06/06, URBROJ: 2158-82-06-20-08) od 29. svibnja 2020., dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek daje sljedeću 


OBAVIJEST O 
OBRANI SPECIJALISTIČKOG RADA


I.    Obrana specijalističkog rada pristupnika Davora Hostića, dipl. ing. pod naslovom Prehrambene navike učenika od petog do osmog razreda u osnovnim školama na području Varaždinske županije održat će se 15. lipnja 2020. godine (ponedjeljak) s početkom u 10:00 sati u vijećnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18.


II.    Obrana će se provesti pred Povjerenstvom za obranu specijalističkog rada u  sastavu:


1.    prof. dr. sc. Maja Miškulin, dr. med., Medicinski fakultet Osijek – predsjednik
2.    prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek – mentor, član
3.    dr. sc. Darja Sokolić, znan. sur., Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu – član 
4.    prof. dr. sc. Ivica Strelec, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek – zamjena člana