IZVJEŠĆE O REZULTATIMA JEDINSTVENE SVEUČILIŠNE STUDENTSKE ANKETE ZA AK. GOD. 2022./23.

Jedinstvenu sveučilišnu studentsku anketu za ak. god. 2022./23. popunio je 332 od 607 studenata (54,695 %). Ukupni broj ispunjenih anketa po svim studijima i godinama PTFOS-a je 8788. Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu ukupni je ocjenjeno 65 nastavnika/suradnika, a prosječna ocjena po svim pitanjima je 4,832, najviša od početka provođenja studentske ankete i najviša na Sveučilištu (prosječna ocjena 4,74). Minimalna prosječna ocjena je bila 4,44, maksimalna 4,98, a medijan je bio 4,87.


Raspodjela ocjena po svim pitanjima je sljedeća: • 34246 odgovora (77,94 %) - odličan

 • 2488 odgovora (5,66 %) - vrlo dobar

 • 1013 odgovora (2,31 %) – dobar

 • 334 odgovora (0,76 %) – dovoljan

 • 231 odgovora (0,53 %) – nedovoljan

 • 5628 odgovora (12,81 %) – ne mogu procijeniti


Prosječne ocjene po pitanjima su bile sljedeće: • Je li nastavnik/suradnik dostupan za konzultacije?

  • 4,899 (prosjek UNIOS 4,773; 2./17. na UNIOS-u) • Jesu li nastavni materijali kvalitetni i dostupni?

  • 4,775 (prosjek UNIOS 4,689; 3./17. na UNIOS-u) • Jesu li predavanja/vježbe jasne i razumljive?

  • 4,748 (prosjek UNIOS 4,669; 4./17. na UNIOS-u) • Održava li nastavnik/suradnik redovito nastavu?

  • 4,921 (prosjek UNIOS 4,827; 2./17. na UNIOS-u) • Je li nastavnik/suradnik korektan u ocjenjivanju?

  • 4,822 (prosjek UNIOS 4,732; 4./17. na UNIOS-u)
Prema prosječnim ocjenama vidljivo je da PTFOS visoko kotira na Sveučilištu po svim stavkama, te je u svim segmentima prosječna ocjena iznad prosjeka Sveučilišta.


Raspodjela odgovora po pitanju diskriminacije studenata je sljedeća:


Smatrate li da ste tijekom studiranja doživjeli nešto od navedenog u odnosu s nastavnicima, suradnicima, administrativnim ili drugim osobljem: • bili u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge studente, a da sa sigurnošću možete tvrditi da je to bilo zbog vaše nacionalne ili etničke pripadnosti, vjeroispovijesti, spola, tjelesnih karakteristika ili invaliditeta, seksualne orijentacije, bračnog ili imovinskog statusa, političke ili vrijednosne orijentacije – 5 studenata, 1,5 % (UNIOS 180 studenata, 1,73 %)

 • uznemiravanje (neželjeno ponašanje bilo koje vrste usmjereno prema Vama) zbog vlastite nacionalne ili etničke pripadnosti, vjeroispovijesti, spola, tjelesnih karakteristika ili invaliditeta, seksualne orijentacije, bračnog ili imovinskog statusa, političke ili vrijednosne orijentacije – 4 studenta, 1,2 % (UNIOS 116 studenata, 1,12 %)

 • neželjena ponašanja (verbalna ili neverbalna) koja su seksualne naravi - 2 studenta, 0,6 % (UNIOS 56 studenata, 0,54 %)

 • svjedočili bilo kakvom ponašanju za koje odgovorno možete tvrditi da je bilo diskriminacija, uznemiravanje ili seksualno uznemiravanje na temelju gore navedenih osobina - 4 studenta, 1,2 % (UNIOS 198 studenata, 1,9 %)


Neke od predloženih aktivnosti koje će se poduzeti u smjeru poboljšanja nastavnog procesa su kako slijedi: • formiranje skupina prema drugačijim kriterijima, tj. prema predznanju studenata 

 • nastaviti organizirati grupne konzultacije

 • uvesti dodatne kolokvije kako bi se omogućilo polaganje ispita iz više dijelova za određene kolegije

 • studentima još plastičnije pojasniti očekivanja te povećati broj primjera

 • detaljnija provjera prijavljenih studenata na kolokviju

 • u skladu s dostupnim najnovijim istraživanjima i trendovima težiti ka daljnjem unaprjeđenju nastave

 • oblik provjere odabrati u skladu sa stavom većine studenata koji su upisani na predmet

 • pristup studentima prilagođavati njihovim interesima i potrebama kako bi oni što lakše i bolje savladali gradivo

 • strogo ograničiti vrijeme usmenog ispita i nastojati učiniti okruženje što ugodnijim

 • povećati broj riješenih zadataka i postaviti ih na Merlin

 • sav napor će  biti  uložen  u smjeru  održavanja  što  kvalitetnije  i  interaktivnije  nastave s mnoštvom demonstracijskih pokusa i laboratorijskih vježbi

 • ažuriranje nastavnih materijala i daljnje educiranje

 • poboljšanje nastavnih materijala unaprjeđenjem pojedinih primjera i zadataka te dodatnim pojašnjenjima u područjima u kojima studenti na ispitu pokazuju nedovoljnu razinu usvojenosti ishoda učenja

 • nadopuna nastavnog materijala kako bi studentima osigurali bolje razumijevanje i dostupnost istog te im približiti praktične spoznaje iz industrije i rješavanje problematike s kojom se tehnolog svakodnevno susreće

 • dodatno će se uvesti kolokviji (5 kolokvija) kojima će se moći zamijeniti polaganje parcijalnih ispita, odnosno cjelovitog pisanog ispita


Neke od poduzetih radnji nakon prethodnog anketiranja • poticanje studenata na konzultacije

 • organizacija grupnih konzultacija periodički

 • ubačeno je više ponavljanja gradiva u raspored, najčešće u terminima izvan nastave

 • dorađeni materijali u skladu s komentarima prošlogodišnjih studenata (dodatno pojašnjeno ono što im nije bilo jasno, detaljnije opisani pokusi…)

 • smanjenje broja parcijalnih provjera na nekim predmetima