Poslijediplomski specijalistički studij - Sigurnost i kvaliteta hrane


Poboljšanje uvjeta života stanovništva je jedan od glavnih zadataka svakog društva. Kada se govori o kvaliteti života tu se svakako podrazumijeva briga o proizvodnji i distribuciji zdravstveno ispravne i kvalitetne hrane.


Da bi se osigurala proizvodnja i distribucija prehrambenih proizvoda sa što manje rizika po zdravlje potrošača, određene stalne kvalitete danas su u svijetu usvojeni određeni standardi. Usvajanje svjetskih standarda u proizvodnji hrane uključuje usvajanje određenih znanja vezanih za mikrobiologiju hrane, osiguranje i kontrolu kvalitete, higijenu i sanitaciju, toksikologiju, HACCP te najnovije spoznaje u tehnologiji prehrambenih proizvoda.


Studij kojeg predlaže Prehrambeno-tehnološki fakultet usmjeren je upravo na pružanje znanja vezanih za sigurnost i kvalitetu prehrambenih proizvoda počev od sirovina, preko proizvodnje, skladištenja do distribucije i potrošnje.Važnost ovakvog studija za prehrambenu industriju Republike Hrvatske je posebno velika danas, budući da će se obrazovanjem stručnjaka ovoga profila u značajnoj mjeri pomoći uvođenje HACCP sustava koji je prema Zakonu o hrani obvezan za sve tvrtke koje se bave proizvodnjom hrane.Na osnovi ankete koju je proveo Prehrambeno-tehnološki fakultet zaključeno je da postoji značajan interes za upis ovoga studija (10 prijavljenih kandidata). Svi zainteresirani kandidati zaposleni su u prehrambenoj industriji, a na studij će ih uputiti njihove tvrtke. Osim toga, postoji i značajan interes u osiguranju izvođenja praktične nastave u pogonima prehrambene industrije te realizaciji specijalističkih radnji.


Ovaj poslijediplomski studij sastavljen je prema uzoru na iste ili srodne studije na istaknutim svjetskim sveučilištima te na osnovi višegodišnjeg iskustva Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi. U izradi programa korištena su iskustva i drugih srodnih fakulteta. Pri predlaganju studija vodilo se računa o potrebama prehrambene industrije te su znanja koja se nude nadogradnja onih stečenih na dodiplomskom studiju, odnosno najnovije spoznaje i iskustva nastavnika na poslijediplomskom studiju.

 
Naziv studija
Sigurnost i kvaliteta hrane

Nositelj studija
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek


Voditelj studija
prof. dr. sc. Ljiljana Primorac


Trajanje studija
Nastava na studiju traje 2 semestra. Rok za završetak studija je pet semestara.

Uvjeti upisa na studij


Studij mogu upisati kandidati koji su završili studij na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, istovjetne studije na drugim visokim učilištima u RH ili inozemstvu, studije na Kemijsko-tehnološkom, Agronomskom, Poljoprivrednom, Veterinarskom i Farmaceutsko-biokemijskom  fakultetu, uz polaganje ispita s dodiplomskog studija PTF-a, neophodnih za nastavak studija. Odluku o tome donosi Povjerenstvo za specijalističke studije nakon analize nastavnih planova navedenih fakulteta. Kandidati koji su završili neki drugi fakultet mogu upisati ovaj studij pod uvjetom koji će donijeti Fakultetsko vijeće.
Kandidati za upis na studij moraju imati prosjek ocjena na dodiplomskom studiju najmanje 3,0. Iznimno se može odobriti i upis s nižim prosjekom uz preporuku dva nastavnika s preddiplomskog studija. Odluku o tome donosi Povjerenstvo za specijalističke studije.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija


Polaznik koji završi poslijediplomski studij Sigurnost i kvaliteta hrane biti će osposobljen za rad u prehrambenoj i srodnim industrijama na poslovima vezanim za sigurnost i kvalitetu hrane, u zdravstvenim i drugim institucijama gdje je ovaj aspekt također prisutan, te u cjelokupnom lancu koji je na bilo koji način vezan za proizvodnju i plasman hrane (od proizvodnje sirovina do plasmana gotovih proizvoda).
Osim toga, stručnjaci ovoga profila biti će osposobljeni za rad na poslovima istraživanja i razvoja, u institucijama za kontrolu ili u državnoj upravi, na poslovima edukacije i promocije zdravlja (bolnice, škole, mediji i sl.) 

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Magistar struke (zvanje stečeno na dodiplomskom studiju), specijalist sigurnosti i kvalitete hrane

S101, S102 i S103 su obavezni kolegiji
Od kolegija sa zvjezdicom obavezan je jedan, a drugi se može izabrati kao dodatni izborni kolegij. 
Izborni kolegiji: minimalno 10 ECTS bodova

Ukupan broj bodova koji se treba ostvariti je najmanje 60.

Struktura studija, ritam studiranja i obveze polaznika

Nastava na specijalističkom studiju Sigurnost i kvaliteta hrane traje dva semestra. Studentu poslijediplomskog studija u odabiru kolegija pomaže mentor koji i usmjerava rad studenta. Uvjet za upis drugog semestra su uredno odrađene obveze iz prvog. Nema preduvjeta za upis pojedinog kolegija. 

Popis predmeta koje kandidat može izabrati s drugih poslijediplomskih studija.

U cilju osiguranja multidisciplinarnosti ovoga studija te pokretljivosti studenata, studenti ovoga studija mogu izabrati neki od predmeta na drugim poslijediplomskim studijima Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku ili s drugih Sveučilišta u RH (do 4 boda). Odluku o tome donosi Povjerenstvo za specijalističke studije, a nakon usporedbe bodovnih sustava ovoga studija i studija sa kojeg se odabire kolegij.

Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova

Nakon usporedbe bodovnih sustava studija, odluku donosi Povjerenstvo za specijalističke studije.

Uvjeti pod kojima studenti koji su prekinuli studij ili izgubili pravo studiranja na jednom studijskom programu mogu nastaviti studij.

Studenti koji su prekinuli studij mogu ga nastaviti pod uvjetom da od prekida studija nije prošlo više od tri godine. 

Uvjeti pod kojima polaznik stječe pravo na certifikat o apsolviranom dijelu studijskog programa, kao dijelu cjeloživotnog obrazovanja.

U svakoj fazi studija studentu se može izdati certifikat o obavljenim aktivnostima te stečenim bodovima na studiju.

Način završetka studija, tj. uvjeti za odobrenje teme završnog rada te postupak ocjene i obrane završnog rada.

Studentu poslijediplomskog studija se na početku studija imenuje mentor na osnovi želje i područja rada studenta. Mentor vodi brigu o uključivanju studenta u znanstveno-istraživački i stručni rad, odabiru izbornih kolegija te teme specijalističkog rada. Prijava teme specijalističkog rada podnosi se na propisanom obrascu (naslov teme, obrazloženje, literatura), a nakon prihvaćanja teme na Povjerenstvu za specijalističke studije konačnu odluku o prihvaćanju donosi Fakultetsko vijeće. Kada je radnja završena, Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za specijalističke studije imenuje Povjerenstvo za ocjenu i obranu rada. Članovi povjerenstva mogu biti nastavnici u zvanju od docenta do redovitog profesora iz područja teme rada.

Maksimalno trajanje studija

Maksimalno trajanje studija je pet semestara.