Natječaj za izbor

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek raspisuje


NATJEČAJ

za izbor 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,  na Katedri za primijenjenu kemiju i instrumentalne metode.

 2. jednog doktoranda u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (“Formuliranje, priprema i testiranje biopolimernih gelova kao nositelja bioaktivnih i hlapljivih komponenata u inovativnim funkcionalnim proizvodima”), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do isteka razdoblja provedbe projekta. 

 3. jednog doktoranda u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (“Razvoj održivog integriranog procesa proizvodnje biološki aktivnih izolata iz proizvodnih ostataka prehrambene industrije“ - POPI-WinCEco), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do isteka razdoblja provedbe projekta. 

 4. jednog doktoranda u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” ("Biokonverzija lignoceluloznog materijala u visokovrijednu hranu za životinje“ -Bio4Feed), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do isteka razdoblja provedbe projekta. Svi kandidati natječaja moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu ("Narodne novine" br. 93/14. i 127/17.).

Kandidati natječaja pod točkom 1. moraju ispunjavati opće uvjete propisane člankom 93. i člankom 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.) i posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 122/17.), Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statutom Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek – pročišćeni tekst te posebne uvjete propisane člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statut Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek – pročišćeni tekst, Odluka Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su na mrežnoj stranici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/dokumenti.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti dokumentaciju prema Obrascu 2. -  Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto. Obrazac 2. objavljen je na mrežnoj stranici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji. Dokumentacija se predaje u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF formatu te dokaze o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora sukladno Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 122/17.). 
Kandidati natječaja pod točkama 2., 3. i 4. moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:


 1. završen diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije 
 2. ukupan prosjek ocjena na prethodnoj razini studija (3,50 i više) koji osigurava upis na doktorski studij 
 3. odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 4. odlično poznavanje rada na računalu


Dodatno će se vrednovati:


 1. ostvarena priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju te za istraživački rad
 2. sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama 

Kandidati natječaja pod točkama 2., 3. i 4. uz prijavu na natječaj (Obrazac 4. – Prijava na natječaj za rad na projektu) moraju dostaviti: 


 1. životopis 
 2. original ili ovjerenu presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom sveučilišnom studiju
 3. ovjereni prijepis ocjena, odnosno original ili ovjerenu presliku dopunske isprave o studiju 
 4. dokaze o ispunjavanju uvjeta za izvrsnost u studiranju (ako je primjenjivo)
 5. popis radova i radove (ako je primjenjivo)
 6. popunjen i potpisan obrazac Privole


Obrazac za prijavu na natječaj objavljen je na mrežnoj stranici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji. Dokumentacija se predaje u dva primjerka (u jednoj omotnici), osim radova (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF formatu.


Kandidati natječaja pod točkama 2., 3. i 4. koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju i/ili razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i/ili razgovora biti će obaviješteni putem mrežne stranice Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji. Za kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.


Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola. Kandidatom natječaja smatrat će se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja i koja je podnijela pravovremenu  i potpunu prijavu na natječaj. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.


Za kandidate strane državljane potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2). U slučaju izbora strani državljanin prije zasnivanja radnog odnosa mora izvršiti priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.


Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju isključivo poštom se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 18, 31000 Osijek, s naznakom „Prijava na natječaj za docenta“, odnosno “Prijava na natječaj za asistenta za rad na projektu pod točkom 2., 3. ili 4.” (ukoliko se kandidat prijavljuje po više točaka natječaja, za svaku točku natječaja dostavlja posebnu prijavu uz potrebnu dokumentaciju).


Svi kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.


Kandidati su obvezni uz prijavu na natječaj priložiti popunjen i potpisan obrazac Privole koji je objavljen na mrežnoj stranici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji, kojom kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podatci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). 
          Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek