Natječaj za izbor


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek raspisuje


NATJEČAJ
za izbor i prijem


1.    jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Katedri za tehnološko projektiranje i farmaceutsko inženjerstvo.


2.    jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja biotehnologije na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Katedri za bioprocesno inženjerstvo.


3.    jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Katedri za energiju, okoliš i održivi razvoj.


4.    jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja biotehnologije na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,  na Katedri za biologiju i mikrobiologiju.


5.    jednog doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Uspostavni istraživački projekt - UIP-2020-02” (“Mogućnost iskorištavanja tradicionalnih sorti jabuka za proizvodnju jabuka i soka od jabuka sa smanjenim udjelom patulina”), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za vrijeme trajanja projekta, a najduže na vrijeme od četiri godine.


6.    jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za poslijediplomske studije u Uredu za studente i studije u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu


Kandidati  natječaja pod točkama od 1. do 4., osim uvjeta utvrđenih Zakonom o radu ("Narodne novine" br. 93/14. i 127/17.) moraju ispunjavati opće uvjete propisane člankom 93. i člankom 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.) i posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 122/17.), Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, Statutom Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek – pročišćeni tekst te posebne uvjete propisane člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji su objavljeni na mrežnim stranicama Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/dokumenti.


Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti dokumentaciju prema Obrascu 2. -  Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto. Obrazac 2. je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji. Dokumentacija se predaje u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF formatu. Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora sukladno Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 122/17.). 


Kandidati natječaja pod točkom 5., osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br. 93/14. i 127/17.), moraju ispunjavati i uvjete propisane člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - Odluka USRH, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka USRH, 60/15. - Odluka USRH i 131/17.)  te Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, Statutom Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek – pročišćeni tekst te posebne uvjete propisane člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljeni na mrežnim stranicama Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/dokumenti te slijedeće uvjete:  • završen diplomski studij iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije 
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (3,5 i više na preddiplomskom i diplomskom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij 
 • odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • odlično poznavanje rada na računalu


Dodatno će se vrednovati: • ostvarena priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju te za istraživački rad u polju prehrambene tehnologije
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama u znanstvenom području Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju prehrambena tehnologija 


Kandidati natječaja pod točkom 5., uz prijavu na natječaj (Obrazac 4. – Prijava na natječaj za rad na projektu) moraju dostaviti: 


 • životopis 
 • original ili ovjerenu presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom studiju
 • ovjereni prijepis ocjena, original ili ovjerenu presliku dopunske isprave o studiju za preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
 • dokaze o ispunjavanju uvjeta za izvrsnost u studiranju (ako je primjenjivo)
 • popis radova i radove (ako je primjenjivo)
 • rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one kandidate koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane


Obrazac za prijavu na natječaj za kandidate pod točkom 5., objavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji. Dokumentacija se predaje u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni), i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF formatu.


Kandidati natječaja pod točkom 6., uz uvjete utvrđene Zakonom o radu ("Narodne novine" br. 93/14. i 127/17.) moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:


 • završen diplomski sveučilišni studij, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije ili prava, 
 • jedna (1) godina radnog iskustva u struci
 • poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu.


Na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji naveden je opis poslova za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za poslijediplomske studije.

Uz prijavu na natječaj svi kandidati su obvezni priložiti: • životopis
 • original ili ovjerenu presliku diplome o završenom odgovarajućem studiju
 • dokaz o državljanstvu
 • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
 • priložen odgovarajući dokaz o radnom iskustvu (preslika ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa)


Kandidati natječaja  pod točkama 5. i 6., koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju i/ili razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i/ili razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji. Za kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.


Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola. Kandidatom natječaja smatrat će se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja i koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 


Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.


Za kandidate natječaja strane državljane potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2). U slučaju izbora strani državljanin prije zasnivanja radnog odnosa mora izvršiti priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.


Prijave na natječaj s dokumentacijom za kandidate pod točkama od 1. do 5., dostavljaju se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 18, 31000 Osijek, s naznakom “Prijava na natječaj pod točkom __”.


Kandidati natječaja pod točkom 6., Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 18, 31000 Osijek, s naznakom „Prijava na natječaj pod točkom_______ . Dokumentacija se predaje u dva primjerka od kojih je jedan original.


Kandidati natječaja pod točkama od 1. do 5., bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Kandidati natječaja pod točkom 6., bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 8 dana od dana njegova dovršetka. Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.


Svi kandidati su obvezni uz prijavu na natječaj priložiti popunjen i potpisan obrazac Privole koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji kojom kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.
 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek