Natječaj za izbor i prijam (zamjena za bolovanje)

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek raspisuje


NATJEČAJ


za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste (spremačica) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (zamjena za bolovanje)


Pristupnici na natječaj pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ("Narodne novine" br. 93/14. i 127/17.)moraju imati završeno osnovno obrazovanje. Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:

  1. životopis
  2. izvornik ili ovjerenu presliku  svjedodžbe o završenom osnovnom obrazovanju
  3. dokaz o hrvatskom državljanstvu
  4. potvrdu, odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinskog osiguranje (e-radna knjižica), ne starija od dana objave ovog natječaja
  5. popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja.


Na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr naveden je opis poslova za radno mjesto IV. vrste (spremačica).


Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola. Pristupnikom natječaja smatrat će se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja i koja je podnijela pravovremenu  i potpunu prijavu na natječaj. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Svi pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju i/ili razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i/ili razgovora biti će obaviješteni putem mrežne stranice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr. Za pristupnike koji ne pristupe pisanom testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaja.


Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.


Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječajadostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, s naznakom Prijava na natječaj za spremačicu“.


Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od dana od dana njegova dovršetka. Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i putem elektronske pošte.


Prijavom na ovaj natječaj pristupnik daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Obrazac privole objavljen je na mrežnoj stranici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr.

      

                                                                            Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

                                                                                        Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek