Katedra za primijenjenu kemiju, biokemiju i instrumentalne metode

Katedra za primijenjenu kemiju, biokemiju i instrumentalne metode uključena je u izvođenje nastavnog procesa na svim razinama studijskih programa Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku, od preddiplomskog do poslijediplomskog sveučilišnog studija. Na preddiplomskom studiju studenti stječu temeljna znanja iz fizikalne kemije i biokemije koja su im potrebna za usvajanje daljnjih spoznaja iz srodnih disciplina. Znanja o tradicionalnim i novim ambalažnim materijalima i kemijskim interakcijama između ambalažnih materijala i hrane stječu se kroz kolegij Ambalaža i pakiranje hrane. Na diplomskim i poslijediplomskim studijima se usvojeno temeljno znanje nadograđuje kroz kolegij Inženjerska kemija u kojem se studenti upoznaju s rješavanjem matematičkih problema iz područja primijenjene kemije, kolegija Instrumentalne metode u kojem studenti stječu teoretska i praktična znanja iz različitih instrumentalnih tehnika koje se upotrebljavaju u analizi hrane, te kolegija Interakcija hrane i gena u kojem studenti stječu teoretska znanja o utjecaju makro- i mikro-nutrijenata hrane na ekspresiju gena u humanim stanicama.


Znanstveno-istraživački rad Katedre usmjeren je ka karakterizaciji bioloških aktivnih spojeva hrane primjenom kromatografskih, elektrokemijskih, elektroforetskih i spektroskopskih tehnika, interakciji bioaktivnih spojeva s makromolekulama hrane, određivanju njihove bioraspoloživosti, biokemijskoj karakterizaciji i imobilizaciji enzima, te pročišćavanju proteina iz različitih bioloških uzoraka.


Predsjednik katedre: 

prof. dr. sc. Lidija Jakobek Barron

preddiplomski studij

  • Fizikalna kemija

  • Biokemija

  • Ambalaža i pakiranje hrane

  • Instrumentalne metode analize

diplomski studij

  • Ambalažni materijali i ambalaža
  • Instrumentalne metode analize
  • Instrumentalne metode II
  • Inženjerska kemija

poslijediplomski studij

  • Novi ambalažni materijali
  • Instrumentalne metode analize