Natječaji

Fibers and proteins as building blocks for development of novel food ingredients

Leave review
U sklopu „Program znanstvene suradnje“ koji provodi Hrvatska zaklada za znanost odobren je projekt „Fibers and proteins as building blocks for development of novel food ingredients”.Cilj programa je d...
Read More

Projekt: Biokonverzija lignoceluloznog materijala u visokovrijednu hranu za životinje (Bio4Feed)

Leave review
Dana 4. 10. 2019. stigla je obavijest o uspješnom prolasku 3. faze postupka dodjele bespovratnih sredstava i upućivanje u sljedeću fazu, fazu 4. - donošenje Odluke o financiranju projekta: Biokonverzi...
Read More

Interni Poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora za razvoj i implementaciju metoda od interesa za gospodarstvo

Leave review
Read More

Interni Poziv za podnošenje prijava za financiranje institucijskih znanstvenih projekata

Leave review
Read More

Interni Poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora za kupnju opreme i računalnih programa te nadogradnju opreme

Leave review
Read More

Natječaj za izbor i prijam

Leave review
Jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene te...
Read More

Natječaj za izbor i prijam

Leave review
Za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste (spremačica) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek.
Read More

Erasmus+ natječaj za studente

Leave review
Sveučilište u Osijeku objavljuje natječaj za dodjelu financijskih potpora iz ERASMUS+ programa za individualnu mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka na inozemnim visokoškolskim ustanovama u l...
Read More

Natječaj za izbor

Leave review
Za izbor jednog zaposlenika/zaposlenicena radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polj...
Read More

Natječaj za izbor i prijam

Leave review
Za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste - tehnički suradnik na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Katedri za kemiju i ekologiju.
Read More