EU Strukturni fondovi

NovelBioactive

Biokonverzija lignoceluloznog materijala u visokovrijednu hranu za životinje

Razvoj i uspostava interdisciplinarnog diplomskog studija „Biotehnologija“ na engleskom jeziku

BioProspecting Jadranskog mora

Razvoj inovativnog procesa biološke obrade poljoprivrednog otpada u proizvodnji bioplina - ProBioTech

Pojavnost mikotoksina u hrvatskim žitaricama - CroMycoScreen